X
تبلیغات
رایتل

ایمیل ناسا در مورد رد نظریه ی نابودی و تاریکی زمین  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391 در ساعت 07:13 ب.ظ
One of the most bizarre theories about 2012 has built up with very little attention to facts. This idea holds that a cosmic alignment of the sun, Earth, the center of our galaxy -- or perhaps the galaxy's thick dust clouds -- on the winter solstice could for some unknown reason lead to destruction. Such alignments can occur but these are a regular occurrence and can cause no harm (and, indeed, will not even be at its closest alignment during the 2012 solstice.)

The details are as follows: Viewed far from city lights, a glowing path called the Milky Way can be seen arching across the starry sky. This path is formed from the light of millions of stars we cannot see individually. It coincides with the mid plane of our galaxy, which is why our galaxy is also named the Milky Way.

Thick dust clouds also populate the galaxy. And while infrared telescopes can see them clearly, our eyes detect these dark clouds only as irregular patches where they dim or block the Milky Way's faint glow. The most prominent dark lane stretches from the constellations Cygnus to Sagittarius and is often called the Great Rift, sometimes the Dark Rift.

Another impressive feature of our galaxy lies unseen in Sagittarius: the galactic center, about 28,000 light-years away, which hosts a black hole weighing some four million times the sun's mass.

The claim for 2012 links these two pieces of astronomical fact with a third -- the position of the sun near the galactic center on Dec. 21, the winter solstice for the Northern Hemisphere -- to produce something that makes no astronomical sense at all.

As Earth makes its way around the sun, the sun appears to move against the background stars, which is why the visible constellations slowly change with the seasons. On Dec. 21, 2012, the sun will pass about 6.6 degrees north of the galactic center -- that's a distance that looks to the eye to be about 13 times the full moon's apparent size -- and it's actually closer a couple of days earlier. There are different claims about why this bodes us ill, but they boil down to the coincidence of the solstice with the sun entering the Dark Rift somehow portending disaster or the mistaken notion that the sun and Earth becoming aligned with the black hole in the galactic center allows some kind of massive gravitational pull on Earth.

The first strike against this theory is that the solstice itself does not correlate to any movements of the stars or anything in the universe beyond Earth. It just happens to be the day that Earth's North Pole is tipped farthest from the sun.

Second, Earth is not within range of strong gravitational effects from the black hole at the center of the galaxy since gravitational effects decrease exponentially the farther away one gets. Earth is 93 million miles from the sun and 165 quadrillion miles from the Milky Way's black hole. The sun and the moon (a smaller mass, but much closer) are by far the most dominant gravitational forces on Earth. Throughout the course of the year, our distance from the Milky Way's black hole changes by about one part in 900 million – not nearly enough to cause a real change in gravity's pull. Moreover, we're actually nearest to the galactic center in the summer, not at the winter solstice.

Third, the sun appears to enter the part of the sky occupied by the Dark Rift every year at the same time, and its arrival there in Dec. 2012 portends precisely nothing.

Enjoy the solstice, by all means, and don't let the Dark Rift, alignments, solar flares, magnetic field reversals, potential impacts or alleged Maya end-of-the-world predictions get in the way.

سوالات تست فصل دوم زیست شناسی پیش دانشگاهی  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 24 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 05:37 ب.ظ

1-ژنوم انسان شامل کدام گزینه است؟ (پزشکی 1383)

1)کل محتوای RNA یک جاندار                   2) 23 کروموزوم اتوزوم و 2 کروموزوم جنسی X و Y

3)فقط دو کروموزوم جنسی X و Y               4) 22 کروموزوم غیر جنسی و 2 کروموزوم جنسی

 

2-ویروس کدام بیماری باعث التهاب کبد میشود و واکسن آن امروزه از طریق مهندسی ژنتیک ساخته شده است؟ پزشکی 1383

1)نقص ایمنی اکتسابی (HIV )           2)آنفلوآنزا                 3)هپاتیت  B                    4)فلج اطفال

 

3-باکتریوفاژ فرضی جدیدی، با استفاده از کپسید باکتریوفاژ T1و DNA باکتریوفاژ T2 حاصل شده است. با آلوده کردن باکتری میزبان، انتظار می رود ویروس های حاصل، از کدام نوع باشند؟(سراسری 1382)

1) T1                 2) T2                        3)هر دو نوع T1 و T2    4) DNAT2 و کپسید T1

 

4-پلازمیدها که نوعی مولکول DNA حلقوی هستند، در درون کدام جانداران حضور دارند و می توانند مستقل از کروموزوم اصلی جاندار همانندسازی کنند؟ (پزشکی 1382 )

1)سیاهک ها                   2)مخمرها              3)زنگ ها                        4)باکتری ها

 

5-ژن مورد نظر جدا شده از ژنوم را به درون باکتری، کدام مورد هدایت می کند و از معمولترین وکتورها می باشد؟( آزاد 1383)

1)مخمرها و آنزیم های محدود کننده                           2)اوگلناها و آنزیم لیگاز

3)تاژکداران و مخمرها                                          4)ویروس ها و پلازمیدها

 

6- با تاثیر آنزیم محدود کننده بر یک DNA  حلقوی که 3 جایگاه تشخیص آنزیم دارد. به ترتیب چند پیوند فسفودی استری می شکند و چند قطعه ایجاد می شود؟

1) 3و 3                  2) 4 و 6                     3) 6 و 3              4) 3 و 4

7- در مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین انسانی و فاکتور انعقادی شماره XIII انسانی بترتیب کدام یک ایجاد می شود؟

1) باکتری دست ورزی شده – جانور تراژنی              2) جانور تراژنی -   جانور تراژنی

3) جانور تراژنی -  باکتری نوترکیب                     4) باکتری دست ورزی شده - باکتری دست ورزی شده

 

8- میزبان تولید هورمون رشد گاوی و پروتئین پیچیده ی انسانی در مهندسی ژنتیک به ترتیب کدامند؟

1) جانور تراژنی -   جانور تراژنی                          2) پلازمید -   جانور تراژنی       

 3) باکتری - جانور تراژنی                                   4) جانور تراژنی - باکتری  

                                                                

9-  چنانچه اگزونی با 1026 نوکلئوتید از یک ژن مسئول سنتز بخشی از اواسط رشته ی پلی پپتیدی باشد. در این قطعه از پلی پپتید چند اسید آمینه قرار خواهد گرفت؟

1) 171                      2) 172                    3) 512                    4) 1542

 

10-در الکتروفورز ملکول DNA حرکت ملکولها به سمت کدام قطب بوده و کدام قطعات مسافت بیشتری را طی میکنند؟

1) مثبت – کوچکتر       2) مثبت – بزرگتر      3) منفی – کوچکتر        4) منفی – بزرگتر

 

11- در اتصال DNA  خارجی به وکتور چند پیوند فسفو دی استری باید برقرار شود؟

1) 2                       2) 4                         3) 8                          4)10

 

12- عمل کدام آنزیم در مهندسی ژنتیک بر سایر آنزیم ها مقدم است؟

1)  آنزیم محدود کننده     2) DNA لیگاز         ۳) RNA پلی مراز         4) DNA پلی مراز

 

13- در مهندسی ژنتیک برای تهیه ملکولهای نوترکیب کدام آنزیم پیوند فسفو دی استری بین دو انتهای مکمل را ایجاد میکند؟

1)آنزیم محدود کننده         2) DNA لیگاز         3)هلیکاز                   4) DNA پلی مراز

 

14- ماهیت شیمیایی کدامیک با بقیه متفاوت است؟

1) ژن                        2) پلازمید TI               3)  RNA پلیمراز          4) RNA

 

15- کدام یک از بیماریهای زیر احتمال بروز بیشتری در مردان دارد؟

1) سیستیک فیبروزیز       2) کم خونی داسی شکل       3) نشانگان زالی – ناشنوایی   4) هانتینگتون

 

16-  در الکتروفورز ملکولها ی DNA بر چه اساسی از هم جدا میشوند؟

1) خواص شیمیایی        2) توالی نوکلئوتیدها            3) نوع نوکلئوتیدها             4) طول قطعات

 

17 کلون کردن ژن توسط کدام آنزیم انجام میشود؟ 

  1)DNA پلیمراز        2)RNA پلیمراز               3) DNA لیگاز                     4) پروتئاز

 

18-در تهیه واکسن بر علیه ویروس هرپس ، از کدام استفاده شد؟

   1)ژن بیماریزای هرپس           2) ژن پادتن ضدهرپس            

  3)ژن رمز کننده پلیمرازهای هرپس       4) ژن رمز کننده پروتئین های سطحی هرپس

 

19-بطور معمول کدام نا هنجاری از پدر به پسر به ارث نمی رسد؟

 1)  دیستروفی عضلانی         2) هانتینگتون         3) تالاسمی مینور         4) سیستیک فیبروزیس

 

20- تحت تاثیر آنزیم لیگاز  بر روی جایگاه اتصال نواحی چسبنده، چند پیوند هیدروژنی در محل اتصال تشکیل میشود؟

1) 2                              2)8                       3)10                        4)16

 

21- پیوند بین منومرهای کدام دو ترکیب به هم شبیه اند: 

   1) لیگاز پلازمید               2) وکتور-EcoRI                   

 3) لیگاز EcoRI                 4) وکتور لیگاز

 

22- کدام یک تنظیم بیان ژن ندارد؟ 

 1) اریترو سیت                  2) ماکرو فاژ                 3 )نرون              4) کلرو پلاست

 

23- گال به کدام اطلاق میشود؟  

 1) پلازمید باکتریایی           2) القاء کننده ایجاد تومور        3) نوعی بیماری           4) وکتور

 

24- DNA ی حلقوی که n جایگاه اثر برای آنزیم محدود کننده دارد به هنگام برش چند قطعه DNA تولید میکند؟

 1) n                          2) 2n                     3)n+1                          4) n-1       

 

25 - تنظیم بیان ژن در اپرانهای هموفیلوس آنفلو آنزا بخاطر چیست؟  

1 ) نمو                    2)تمایز                   3) سازگاری با محیط              4) هر سه موردسوالات تست فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 24 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 05:34 ب.ظ

1- در پلاسموسیت بترتیب کدام آنزیم توالی افزاینده و رمز آغاز ترجمه را می سازد؟

ا)RNA پلیمراز 2 – RNA پلیمراز 3                           2)DNA پلیمراز – RNA پلیمراز 2

3)RNA پلیمراز 3 – DNA پلیمراز                             4)DNA پلیمراز – RNA پلیمراز3

2- tRNA مربوط به دومین اسید آمینه در هنگام ترجمه بترتیب از کدام جایگاه ریبوزوم وارد و از کدام جایگاه خارج می شود؟

1)P – P                          2)A –P                       3)P – A                        4)A – A

3-در جریان تبدیل یک mRNA با دو رونوشت اگزون به mRNA بالغ بترتیب چند پیوند کووالان بین نوکلئوتید های mRNA  شکسته و چند پیوند تشکیل می شود؟

1)2 – 2                              2)2 – 1                      3)1 – 2                          4)2 – 3

4-کدام آنزیم از ژن سازنده آنزیم تجزیه کننده هموجنتسیک اسید رونویسی می کند؟

1)DNA پلیمراز                   2)RNA پلیمراز 1         3)RNA پلیمراز 2              4)RNA پلیمراز 3

5-در رونوشت اگزون بین نوکلئوتیدها چه نوع پیوندی ایجاد می شود؟ و توسط کدام آنزیم انجام می گیرد؟

1)کووالان – RNA پلیمراز 2                                     2)کووالان و هیدروژنی – RNA پلیمراز 3

3)کووالان – RNA پلیمراز 3                                     4)کووالان و هیدروژنی – RNA پلیمراز 1

6-انواع مولکولهای tRNA از جهات زیر به هم شبیه اند بجز:

1)نحوه عمل                                                                                                  2)ساختار واقعی  آنها در سلول

3)توالی سه نوکلئوتید آخر در بازوی پذیرنده امینواسید                                                  4)آنتی کدون

7-از هیدرولیز نهائی کدامیک از موارد زیر باز آلی نیتروژن دار تولید نمی شود؟

1)راه انداز                       2)توالی افزاینده              3)DNA پلیمراز                          4)اپراتور

8-در کدامیک تنوع RNA پلیمراز کمتر است؟

1)نوروسپورا                    2)نوتروفیل                    3)استرپتوکوکوس                      4)مخمر

9-در رابطه با اپران لک کدام ساختار حاصل عمل ترجمه می باشد؟

1)اپراتور                                    2)الولاکتوز                      3)مهار کننده                             4)راه انداز

10-با روشن بودن اپران لک کدامیک ساخته نمی شود؟

1)یک mRNA سه ژنی                                            2)سه mRNA تک ژنی

3)سه نوع آنزیم                                                                  4)یک mRNA و سه آنزیم

11-هرگاه قطعه ژن ساختاری دارای 300 نوکلئوتید باشد،رشته پلی پپتیدی که از ترجمه آن حاصل می شود پس از حذف متیونین آغازی چند اسید آمینه خواهد داشت؟

1)48                              2)49                                          3)98                                       4)99

12- کدامیک هم در اینترون و هم در mRNA بالغ وجود دارد؟

1)ریبوز                                      2)کدون                            3) پیوند فسفو دی استر             4)تیمین

13-هرگاه توالی یک رشته DNA بصورت CGTAATGCC باشد، mRNA ای که از روی رشته مقابل آن ساخته می شود کدامست؟

1)GCATTACCG          2)GCAUUACGG      3)CGUAAUGCC                 4)CCUAAUGCG  

14- کدامیک از توالی های زیر بر روی DNA الگوی متناسب با آنتی کدون UAG بر روی tRNA است؟

1)ATC                            2)TAG                           3)AUC                                     4)TTC  

15- در آزمایش نیرنبرگ آنتی کدونهائی که در تشکیل رشته پلی پپتید نقش داشتند از چه نوعی بودند؟

1) AAA                        2)UUU                               ۳)AUG                           4)UUA 

16-راه اندازبخشی از کدام قسمت می باشد ؟ 

1) RNA پلیمراز            2) RNA ی پیک                  3)  DNA پلیمراز               4)ژن      

17- اولین اسید آمینه ای که در یوکاریوتها و  یروکاریو تها هنگام ترجمه در زنجیره پلی پپتیدی قرارمی گیرند کدام است؟

1 ) متیونین - آرژی نین                                              2) آلانین- آرژی نین     

 3) تریپتوفان- آلانین                                                 4) متیونین متیونین

18- آنتی کدون در tRNAآغازگر  کدام است؟

1)  UAC                      2) AAU                          3) AUC                          4) ACU

19- کدام ساختار غیرپروتئنیی دارد؟

1) مهار کننده لک              2) اپراتور                           3) DNA  پلیمراز              4) RNA پلیمراز               

20- کدامیک از موارد زیر ضد رمز محسوب نمی شود؟

1) A UG                         2) GCU                           3) UAA                          4)AUC

 21- در ملکول mRNA با داشتن 180 نوکلئوتید در قسمت رمز گردان ، چنانچه 33 عدد نوکلئوتید به عنوان رونوشت انترون حذف گردند  پلی پپتید حاصل دارای چند اسید امینه خواهد بود؟

 1) 50                             2)  49                            3) 48                                        4)  47

22- ساخته شدن RNA از روی DNA که اولین قدم برای ساختن پلی پپتید است به کدام نام موسوم است؟

1)ترجمه                          2) همانندسازی     3)پروتئین سازی               4)رونویسی

23- در اپران لَک، پس از اتصال الولاکتوز به پروتئین تنظیم کننده،

1)سه مولکول RNA ساخته می شود.

2)یک مولکول RNA ساخته می شود.

3)مهار کننده بر اپراتور قرار می گیرد.

4)مسیر حرکت RNA پلیمراز مسدود می شود.

24- مونومر سازنده ی کدام یک از عواملی که در رونویسی نقش دارند، با سایرین متفاوت است؟

1) عامل رونویسی             2) فعال کننده                   3) RNA پلی مراز             4)توالی افزاینده

 25- اتصال پروتئین تنظیم کننده به کدام، به ترتیب سبب روشن و خاموش شدن اپران لک می شود؟

1) اپراتور ـ الولاکتوز                                              2) الولاکتوز ـ راه انداز

3) عامل تنظیم کننده ـ اپراتور                                     4) اپراتور ـ عامل تنظیم کننده

 

استاد شهریار  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 06:10 ب.ظ

شهریار   
     
  آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
بى وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر مى خواستی, حالا چرا؟

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست
من که یک امروز مهمان توأم, فردا چرا؟

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا؟

ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت
این قدر با بخت خواب آلود لالا چرا؟

آسمان چون شمع مشتاقان پریشان می‌کند
در شگفتم من نمى پاشد زهم دنیا چرا؟

شهریارا بی حبیب خود نمى کردی سفر
این سفر راه قیامت مى روی تنها چرا؟
 

 

درسنامه فصل هشتم زیست شناسی2  چاپ

تاریخ : شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1390 در ساعت 03:32 ب.ظ

فصل هشتم: ژنتیک و خاستگاه آن

1- سلولی با ژنوتیپ AaBb دارای دو جفت کروموزوم همتا یا 4 کروموزوم است که بر روی هر کروموزوم یکی از آلل ها را دارا می باشد، این سلول توانایی تولید 4 نوع گامت را دارد که در هر تقسیم میوز بسته به آرایش متافازی میوزI فقط دو نوع گامت تولید می کند. با توجه به اینکه در هر آرایش متافازی در میوز I دو نوع گامت تولید می شود(در صورت هتروزیگوت بودن) اگر تعداد انواع گامت ها را بر دو تقسیم کنیم تعداد آرایش متافازی بدست می آید برای بدست آوردن انواع گامت ها هم کافیست انواع گامت های هر صفت را محاسبه کنیم و در هم ضرب کنیم: آرایش متافازی =

برای بدست آوردن انواع گامت های یک صفت به مثال توجه کنید: و انواع گامت هایی که ژنوتیپ های فوق می توانند بسازند برابر است با 4 و 8 که با تقسیم بر دو می توانیم تعداد آرایش های متافازی آنها را بدست آوریم.

فردی با این نوع ژنوتیپ AA Bb DD فقط دو نوع گامت تولید می کند.

کروموزوم های هوموزیگوت پس از جدا شدن تولید 1 نوع گامت می کنند ولی اگر کروموزوم های همولوگ هتروزیگوت باشند پس از جدا شدن از یکدیگر برای هر صفت 2 نوع گامت حاصل می شود. درانسان کروموزوم x نسبت به کروموزووم Y بزرگتر و دارای ژن های بیشتری است پس سلول های پیکری زن سالم از سلول های مرد سالم ژن های بیشتری دارد.

2- در نشانگان ترنر کاریوتیپ xo را نشان می دهد در واقع یک x کم دارد در مبتلایان به نشانگان فریاد گربه در کروموزوم شماره 5 قطعه ای کمبود دارد.

3- هر سلول زاینده انسانی در انجام تقسیم میوز فقط یک نوع آرایش متافازی را می توانند انتخاب کند بنابر این در هر تقسیم میوز فقط 2 نوع گامت حاصل می شود. سلول های انسان با 2n=46 کروموزوم در هنگام تقسیم میوز I تشکیل 23 ساختمان تترادی می دهند و چون هر تتراد (به دلیل متفاوت بودن آلل های کروموزوم های هومولوگ) دو نوع گامت می تواند تولید کند بنابر این سلول های انسانی با 46 کروموزوم توان تولید گامت را دارد.

3- تعداد کل ژنوتیپ ها برابر است با تعداد ژنوتیپ های هموزیگوت به علاوه تعداد ژنوتیپ های هتروزیگوت و با توجه به اینکه تعداد ژنوتیپ های هموزیگوت همیشه برابر تعداد آلل هاست.

کل ژنوتیپ ها = ژنوتیپ هتروزیگوت+ ژنوتیپ هموزیگوت

چون انسان موجودی دیپلوئید است و در هر فرد دو آلل وارد می شود چون الل های فرد هتروزیگوت با هم تفاوت دارند و ترتیب نوشتن آنها هم فرق می کند. تعداد کل ژنوتیپ هتروزیگوت برابر است با ترکیب 2 از مقدار آلل های داده شده. به بیان دیگر از بین 5 نفر به چند طریق می توان کمیته های 2 نفری انتخاب کرد.

4- اگر در جمعیتی برای صفتی n آلل داشته باشیم تعداد کل ژنوتیپ های موجود برابر است با اگر بین آلل ها رابطه غالب و مغلوبی وجود نداشته باشد تعداد کل فنوتیپ ها برابر است با تعداد کل ژنوتیپ ها.

5- اگر تعداد کل آلل ها را بدهند چون آلل ها با ژنوتیپ هموزیگوت برابر است و با توجه به فرمول می توانیم تعداد کل ژنوتیپ ها را مشخص کنیم و با کم کردن از هموزیگوت ها هتروزیگوت ها را بدست آوریم. برای درک بهتر به مثال توجه کنید: اگر 4 آلل داشته باشیم تعداد کل ژنوتیپ ها برابر است با و اگر تعداد آلل ها(که برابر است با هموزیگوت ها) را از تعداد کل کم کنیم هتروزیگوت ها را می توانیم بدست آوریم:

6=4-10

6- اگر در یک شجره نامه فرد ناقل مشاهده شود بنابر این صفت مورد بحث مغلوب است(که در این صورت باید مشخص شود که اتوزومی است یا جنسی). از پدر و مادری که به ظاهر سالم هستند فرزندی که مبتلا به بیماری وابسته به جنس مغلوب است(کور رنگی، هموفیلی، دیستروفی عضلانی و ...) متولد شود این فرزند حتما پسر خواهد بود(یعنی از نوع مذکر و پسر ها هم نیمی سالم و نیمی بیمار خواهند بود) چرا که فرزند دختر باید هر دو کروموزوم x مبتلا را دریافت کند. در این شجره نامه پدر و مادر به ظاهر سالم بوده اند و چون فردی مبتلا به بیماری وابسته به جنس مغلوب به دنیا آمده پس پدر حتما سالم و مادر هم ناقل بوده است در مورد کور رنگی می توانیم این ژنوتیپ ها را برای پدر:XY و این ژنوتیپ را برای مادر متصور شویم:. در بیماری کور رنگی (و کلا بیماریهای وابسته به جنس مغلوب) پسر یا بیمار است یا کاملا سالم ولی دختر به علت داشتن دو کروموزوم XX میتواند ژنوتیپ های سالم XX و ناقل و بیمار را داشته باشد.

7- گروه های خونی: Rh خون توسط دو الل مشخص می شود، افرادی که Rh+ دارند میتوانند دو نوع ژنوتیپ داشته باشند: RR ، Rr و افرادی که Rh- دارند دارای ژنوتیپ rr هستند در واقع Rh سه نوع ژنوتیپ دارد که در دو نوع فنوتیپ خودش را نشان می دهد که عبارتند از: RR , Rr , rr و گروه های خونی A,B, O گروه های خونی دارای 6 نوع ژنوتیپ هستند که در 4 فنوتیپ خود را نشان می دهند.

18=6 نوع ژنوتیپ گروه خونی ×3 نوع ژنوتیپ Rh

8= 4 نوع فنوتیپ گروه خونی× 2 نوع فنوتیپ Rh

8- افرادی که صفت مغلوب را نشان می دهند دارای دو آلل مغلوب هستند که فراوانی هر یک از آنها برابر است. aa=

9- گروه خونی A+ با شرط هتروزیگوت بودن می شود: و هموزیگوت= فرد هتروزیگوت توانایی تولید چهار نوع گامت را داراست. اگر موجودی دارای دو جفت کروموزوم باشد با آلل های مختلف (دو جفت کروموزوم یعنی چهار کروموزوم) هر جفت توانایی تولید دو گامت را داراست و در کل چهار نوع گامت تولید می شود.

10- از آمیزش دو خوکچه ی هندی سیاه هتروزیگوت Bb با هم Bb×Bb روابط زیر را خواهیم داشت:

(B+b)( B+b)= BB+Bb+bb

با توجه به روابط بالا ژنوتیپ ها هتروزیگوتBb و =×هم هموزیگوت هستند. اگر روابط غالب و مغلوبی وجود داشته باشد آلل غالب با حرف بزرگ نمایش داده می شود.

11- ژنوتیپ ها گروه خونی B+ =,, , و همین طور سایر گروه ها را میتوان نوشت...البته گروه خونی O- به این صورت است:iirr

12- گاهی گروه های خونی را با ژنوتیپ بیمار یها با هم می نویسند برای مثال: فردی که هموفیل است و گروه خونی A+ دارد و برای این صفات هتروزیگوت است می شود: کور رنگی(دالتونیسم) را با نماد c و هموفیل را با نماد h نشان دادیم و چون هتروزیگوت است قادر به تولید حداکثر گامت هاست و 8 نوع گامت می تواند تولید کند(8=2×2×2).

13- پدری که هموفیل است ژنوتیپ آن به این صورت خواهد بود: و ژنوتیپ مادر سالم و هموزیگوتxx است فرزندان این زوج هیچ کدام بیمار نخواهد بود ولی نصف دختران ناقل خواهند شد! به این صورت که:

× xx=(+y)(x)= +xy

14- در بیماری کم خونی داسی شکل با توجه به اتوزومی بودن و مغلوب بودن بیماری ، ژنوتیپ ها اینچنین هستند: (SS,Ss,ss) اگر پدر و مادر سالم و هتروزیگوت باشند بنابراین داریم Ss×Ss

15- در بیمار های اتوزومی مغلوب هیچ گاه نمی توان انتظار داشت از پدر و مادری بیمار فرزندانی سالم یا ناقل بوجود آیند چون در بیمار های اتوزومی فرد بیمار هموزیگوت است و افراد همزیگوت بیمار نمی توانند افراد هموزیگوت سالم یا هتروزیگوت ناقل بوجود آورند چون تنها آلل هایی که بوجود می آید الل های مغلوب است! در بیماری های اتوزومی مغلوب اگر فرد بیمار از پدر و مادر سالم(به ظاهر) بدنیا بیایید پدرو مادر در واقع هر دو ناقل بوده اند((Pp و از آمیزش آنها Pp×Pp چنین نسبت هایی را می توان انتظار داشت: و اگر بخواهیم نسبت دختر ها و پسر ها را بدست آوریم چون این بیماریها اتوزومی هستند و جنسی نیستند باید هر نسبت را در ضرب کرد.

16- در بیماری کور رنگی xx زن سالم و زن ناقل ولی به ظاهر سالم است و زنی مبتلاست و در واقع سه نوع ژنوتیپ داریم که در دو نوع فنوتیپ خود را نشان می دهد.

اگر در شجره نامه پدر و مادر سالم باشند و فرزندانی بیمار وجود داشته باشد آن بیماری مغلوب است چون در صفات وابسته به جنس دختر مبتلا حتما پدری بیمار داشته...

   1       2       3    >>

ابزار وبلاگ