سوالات تست فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 24 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 05:34 ب.ظ

1- در پلاسموسیت بترتیب کدام آنزیم توالی افزاینده و رمز آغاز ترجمه را می سازد؟

ا)RNA پلیمراز 2 – RNA پلیمراز 3                           2)DNA پلیمراز – RNA پلیمراز 2

3)RNA پلیمراز 3 – DNA پلیمراز                             4)DNA پلیمراز – RNA پلیمراز3

2- tRNA مربوط به دومین اسید آمینه در هنگام ترجمه بترتیب از کدام جایگاه ریبوزوم وارد و از کدام جایگاه خارج می شود؟

1)P – P                          2)A –P                       3)P – A                        4)A – A

3-در جریان تبدیل یک mRNA با دو رونوشت اگزون به mRNA بالغ بترتیب چند پیوند کووالان بین نوکلئوتید های mRNA  شکسته و چند پیوند تشکیل می شود؟

1)2 – 2                              2)2 – 1                      3)1 – 2                          4)2 – 3

4-کدام آنزیم از ژن سازنده آنزیم تجزیه کننده هموجنتسیک اسید رونویسی می کند؟

1)DNA پلیمراز                   2)RNA پلیمراز 1         3)RNA پلیمراز 2              4)RNA پلیمراز 3

5-در رونوشت اگزون بین نوکلئوتیدها چه نوع پیوندی ایجاد می شود؟ و توسط کدام آنزیم انجام می گیرد؟

1)کووالان – RNA پلیمراز 2                                     2)کووالان و هیدروژنی – RNA پلیمراز 3

3)کووالان – RNA پلیمراز 3                                     4)کووالان و هیدروژنی – RNA پلیمراز 1

6-انواع مولکولهای tRNA از جهات زیر به هم شبیه اند بجز:

1)نحوه عمل                                                                                                  2)ساختار واقعی  آنها در سلول

3)توالی سه نوکلئوتید آخر در بازوی پذیرنده امینواسید                                                  4)آنتی کدون

7-از هیدرولیز نهائی کدامیک از موارد زیر باز آلی نیتروژن دار تولید نمی شود؟

1)راه انداز                       2)توالی افزاینده              3)DNA پلیمراز                          4)اپراتور

8-در کدامیک تنوع RNA پلیمراز کمتر است؟

1)نوروسپورا                    2)نوتروفیل                    3)استرپتوکوکوس                      4)مخمر

9-در رابطه با اپران لک کدام ساختار حاصل عمل ترجمه می باشد؟

1)اپراتور                                    2)الولاکتوز                      3)مهار کننده                             4)راه انداز

10-با روشن بودن اپران لک کدامیک ساخته نمی شود؟

1)یک mRNA سه ژنی                                            2)سه mRNA تک ژنی

3)سه نوع آنزیم                                                                  4)یک mRNA و سه آنزیم

11-هرگاه قطعه ژن ساختاری دارای 300 نوکلئوتید باشد،رشته پلی پپتیدی که از ترجمه آن حاصل می شود پس از حذف متیونین آغازی چند اسید آمینه خواهد داشت؟

1)48                              2)49                                          3)98                                       4)99

12- کدامیک هم در اینترون و هم در mRNA بالغ وجود دارد؟

1)ریبوز                                      2)کدون                            3) پیوند فسفو دی استر             4)تیمین

13-هرگاه توالی یک رشته DNA بصورت CGTAATGCC باشد، mRNA ای که از روی رشته مقابل آن ساخته می شود کدامست؟

1)GCATTACCG          2)GCAUUACGG      3)CGUAAUGCC                 4)CCUAAUGCG  

14- کدامیک از توالی های زیر بر روی DNA الگوی متناسب با آنتی کدون UAG بر روی tRNA است؟

1)ATC                            2)TAG                           3)AUC                                     4)TTC  

15- در آزمایش نیرنبرگ آنتی کدونهائی که در تشکیل رشته پلی پپتید نقش داشتند از چه نوعی بودند؟

1) AAA                        2)UUU                               ۳)AUG                           4)UUA 

16-راه اندازبخشی از کدام قسمت می باشد ؟ 

1) RNA پلیمراز            2) RNA ی پیک                  3)  DNA پلیمراز               4)ژن      

17- اولین اسید آمینه ای که در یوکاریوتها و  یروکاریو تها هنگام ترجمه در زنجیره پلی پپتیدی قرارمی گیرند کدام است؟

1 ) متیونین - آرژی نین                                              2) آلانین- آرژی نین     

 3) تریپتوفان- آلانین                                                 4) متیونین متیونین

18- آنتی کدون در tRNAآغازگر  کدام است؟

1)  UAC                      2) AAU                          3) AUC                          4) ACU

19- کدام ساختار غیرپروتئنیی دارد؟

1) مهار کننده لک              2) اپراتور                           3) DNA  پلیمراز              4) RNA پلیمراز               

20- کدامیک از موارد زیر ضد رمز محسوب نمی شود؟

1) A UG                         2) GCU                           3) UAA                          4)AUC

 21- در ملکول mRNA با داشتن 180 نوکلئوتید در قسمت رمز گردان ، چنانچه 33 عدد نوکلئوتید به عنوان رونوشت انترون حذف گردند  پلی پپتید حاصل دارای چند اسید امینه خواهد بود؟

 1) 50                             2)  49                            3) 48                                        4)  47

22- ساخته شدن RNA از روی DNA که اولین قدم برای ساختن پلی پپتید است به کدام نام موسوم است؟

1)ترجمه                          2) همانندسازی     3)پروتئین سازی               4)رونویسی

23- در اپران لَک، پس از اتصال الولاکتوز به پروتئین تنظیم کننده،

1)سه مولکول RNA ساخته می شود.

2)یک مولکول RNA ساخته می شود.

3)مهار کننده بر اپراتور قرار می گیرد.

4)مسیر حرکت RNA پلیمراز مسدود می شود.

24- مونومر سازنده ی کدام یک از عواملی که در رونویسی نقش دارند، با سایرین متفاوت است؟

1) عامل رونویسی             2) فعال کننده                   3) RNA پلی مراز             4)توالی افزاینده

 25- اتصال پروتئین تنظیم کننده به کدام، به ترتیب سبب روشن و خاموش شدن اپران لک می شود؟

1) اپراتور ـ الولاکتوز                                              2) الولاکتوز ـ راه انداز

3) عامل تنظیم کننده ـ اپراتور                                     4) اپراتور ـ عامل تنظیم کننده

 

ابزار وبلاگ